25 rövid ima a bűneink megbocsátásáért

Keresztényként arra vagyunk hivatottak, hogy még inkább Krisztus-szerűek legyünk. Jézus maga áldozta fel életét a kereszten, hogy megbocsássa az egész emberiségnek a bűneit. Krisztus azt akarja, hogy bocsássuk meg egymásnak a bűneinket, és mutassuk meg azt a kegyelmet, amelyet Isten oly nagylelkűen nyújtott nekünk. Ezek az erőteljes imák a bűnök és mások bocsánatáért segítenek megbékíteni a szívedet.
 

25 ima, amivel megbocsátást kérhetsz a bűneidért

 
Bocsásd meg a bűneimet ima
Szerető Atyám, köszönöm, hogy megbocsátottad bűneimet a kereszten. Megígérted, hogy vétkeim olyan messze lesznek, mint kelet a nyugattól. Miközben elgondolkodom azon, hogy mennyi módon nem tettem helyesen, bűnbánattal és hittel jövök hozzád, bízva abban, hogy Jézus vére minden bűnömet elmosta. Adj nekem bizonyosságot, hogy a te igazságodba vagyok öltözve, és hogy feddhetetlen vagyok előtted. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Megváltás és irgalom ima
Uram, Sziklám és Megváltóm, köszönöm, hogy hűséges vagy minden ígéreted teljesítéséhez. Igéd azt mondja, hogy Jézusban az ő vére által van megváltásom, bűneim bocsánata a te kegyelmed gazdagsága szerint. Köszönöm, hogy minden bűnömet megbocsátottad, és hogy minden mulasztásomat megváltottad. Emlékeztess arra, hogy irgalmasságod minden reggel új, és taníts meg arra, hogy erre az irgalomra támaszkodjak. Bár bűneim és szégyenem mélyek, kegyelmed sokkal mélyebb. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Keresztre szögezve ima
Hatalmas Isten, köszönöm, hogy soha nem hagysz el és nem hagysz el engem. Vétkeztem ellened és mások ellen. Megígérted, hogy ha megvallom bűneimet, hűséges vagy, hogy megbocsátod bűneimet és megtisztítasz minden hamisságtól. Köszönöm, hogy mindig számíthatok rád, hogy teljesíted, amit ígértél. Köszönöm, hogy minden bűnömet Jézussal a keresztre szögezted, és többé nem kell cipelnem. Hallgasd meg ma megbocsátásért való imámat, Uram, és tedd lehetővé, hogy érted éljek. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Könyörüljetek rajtunk ima
Örökkévaló Atyánk, köszönjük, hogy irgalmas és megbocsátó vagy népeddel szemben, még akkor is, ha fellázadtunk ellened. Sokszor elfordultam tőled, hogy megpróbáljak uralkodni a saját életemen. Vétkeztem gondolatban, szóban és tettben, de a te irgalmasságod nagyobb, mint a bűneim. A te szereteted nagyobb, mint az én lázadásom. Azt mondtad, hogy hitemet soha nem fogom szégyenbe hozni, ha benned bízom. Bocsáss meg nekem Uram, és vezesd ma szavaimat, gondolataimat és tetteimet, hogy úgy éljek, hogy téged dicsőítselek. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Nincs elítélés ima
Könyörületes Atyám, köszönöm, hogy megbocsátottál nekem, és megajándékoztál a bőséges, örök élettel. Azt mondtad, hogy te vagy az Isten, aki eltörli vétkeimet, és nem emlékezik meg többé bűneimről. Amikor múltbéli hibáimra emlékeztetnek, szabadíts meg a kétségbeeséstől és a szégyentől. Az adósságomat Jézus teljesen kifizette. Megszabadultam a kárhozattól, a bűntudattól és a szégyentől. Engedd, hogy átalakuljak a te hasonlatosságoddá a bennem élő Szentlelked jelenléte által. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Tisztíts meg engem ima
Hűséges Atyám, te vagy az Isten, aki megváltja és megmenti népét. Amikor eláraszt a szégyen, segíts, hogy rád tekintsek. Te mondtad, hogy rendbe hozod a dolgokat – ha bűneim olyanok is, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; ha vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Emlékeztess arra, hogy megtisztultam általad, a bűn átka többé nem tart rajtam fogva. Bár megbotlom, te nem mulasztod el a megbocsátást. Legyen életem tele a te dicséreteddel. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Bocsásd meg bűneimet ima
Hatalmas Isten, nincs hozzád hasonló isten. Te megbocsátod a bűnöket és megbocsátod néped vétkeit. Nem haragszol örökké, hanem örömmel mutatsz irgalmat. Ismét megkönyörülsz rajtam; lábaid alá taposod bűneimet, és minden vétkemet a tenger mélyére veted. Nem érdemlem meg szeretetedet, de te ingyen adod, kegyelmed ajándékaként. Találjak megnyugvást, vádaktól és kárhozattól mentesen a te karjaidban. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Gyónási ima
Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy segítesz nekem megtalálni a teljes megbocsátást benned. Megvallom, hogy máshol kerestem azt a kielégülést, amit csak te adhatsz. Megvallom, hogy nem szerettelek téged teljes szívemből, elmémből, lelkemből és erőmből. Megvallom, hogy nem szerettem másokat, és önző módon cselekedtem. Megvallom, hogy nem mutattam ki a te szeretetedet a körülöttem élőknek. Megbánom és bocsánatot kérek tőled. Kudarcaim, önzésem és büszkeségem megbocsátást nyertek kereszthalálod által. Adj erőt, hogy megváltozzam, Uram, és jobban hozzád hasonlóan éljek. A te hatalmas nevedben. Ámen.
 
Bűnbánati ima
Uram, Istenem, vétkeztem ellened, és rosszat tettem a szemedben. Sajnálom és megbánom. Könyörülj rajtam a te szereteted szerint. Mosd el vétkemet és tisztíts meg bűneimtől. Újítsd meg bennem a helyes szívet, és tölts el üdvösséged örömével. Te vagy minden irgalmasság Atyja, bocsásd meg bűneimet, és állíts vissza képmásodra, neved dicséretére és dicsőségére. Hallgasd meg imámat, Uram, én Istenem! Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Szabadíts meg az ítélettől ima
Uram, Istenem, bűneimben elkerültem hívásodat és parancsodat. Szeretetem irántad olyan, mint a hajnali felhő, mint a harmat, amely korán elmúlik. Könyörülj rajtam, szabadíts meg az ítélettől, kötözd be sebeimet és ébressz fel engem. Te vagy a mindenható Isten, aki elküldted Fiát a világba, hogy megmentse a bűnösöket. Hallgasd meg bűnvalló imámat, és add meg nekem bocsánatodat és békességedet, most és mindörökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Átalakítsd a szívemet ima
Irgalmas Isten, az Úr Jézus Krisztus Atyja, megvallom, hogy vétkeztem gondolatban, szóban és tettben. Nem szerettelek téged teljes szívemből, és nem szerettem felebarátomat, mint önmagamat. Figyelmen kívül hagytam parancsaidat és elutasítottam szeretetedet. Irgalmasságodban kérlek, bocsáss meg nekem, és változtasd meg szívemet. Szentlelked által adj erőt, hogy Krisztust utánozzam. Segíts, hogy igazságosan cselekedjek, irgalmasan szeressek és alázatosan járjak veled, Istenem. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Bocsáss meg és állíts helyre engem ima
Örökkévaló Atyám, gyakran elkóborolok és letérek útjaidról, mint egy elveszett bárány. Saját szívem vágyait követem. Elhagytam azokat a dolgokat, amelyeket meg kellett volna tennem, és megtettem azokat, amelyeket nem kellett volna. De te, irgalmasságod Ura, te vagy a Jó Pásztor, aki üldözi az elveszett juhokat. Bocsáss meg és állíts helyre engem, ígéreteid szerint, amelyek soha nem szűnnek meg. Segíts, hogy igaz és istenfélő életet éljek, szent neved dicsőségére. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Új élet ima
Mindenható Isten, köszönöm, hogy kegyelmes és könyörületes vagy, lassú a haragra és bőséges az állhatatos szeretetben. Teljes szívemből megvallom neked, hogy elhanyagoltam és elfelejtettem parancsolataidat. Tetteim, szavaim és gondolataim megbántottak másokat. Istenem, bocsáss meg nekem, és támassz fel az új életre Jézus Krisztus élete, halála és feltámadása által. Mindenható Isten, könyörülj rajtam, bocsásd meg bűneimet, és vezess el az örök életre. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Bocsásd meg vétkeimet ima
Szent Uram, megszámolni sem tudom, hányszor vallottam kudarcot és vétkeztem ellened és mások ellen. Bár hosszú az ellenem felhozott vádak listája, dicsőítelek téged, hogy e lista minden egyes pontja megbocsátható Jézus megváltó munkája által a kereszten. Vétkeim nem állnak ellenem, mert mindet Krisztusra tettem. Segíts, hogy legyőzzem bűneimet, és add meg nekem a kegyelmet, hogy hozzád méltó életet éljek. Uralkodj felettem, mint szerető és kegyelmes királyom. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Szégyentől mentes ima
Mennyei Atyám, köszönöm, hogy ismered minden szükségemet. Amikor kudarcot vallok, te megbocsátasz. Amikor megbotlom, irgalmazol. Amikor fájdalmat érzek, te könyörületes vagy. Amikor elsodródom, te követsz engem. Amikor hűtlen vagyok hozzád, te hűséges maradsz hozzám. A te igéd azt mondja, hogy hitem soha nem fog megszégyenülni, ha benned bízom. Engedd, hogy teljes szívemből benned bízzam, és szégyentől mentes életet éljek. Benned mindent megtalálok, amire szükségem van. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Vándorlásra hajlamos ima
Szerető Atyám, köszönöm, hogy olyan terveid vannak velem, amelyek az én javamat és a te dicsőségedet szolgálják. Bár hajlamos vagyok letérni a te utadról, te üldözöl engem, és visszahúzol magadhoz. Bocsásd meg, Uram, hogy olykor eltévedtem. Megígérted, hogy a te békességed, amely meghalad minden értelmet, őrzi szívemet és elmémet Krisztus Jézusban. Emlékeztess arra, hogy Jézus élete, halála és feltámadása által békességben vagyok veled. Add, hogy ez a békesség töltse be egész életemet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Isten Báránya ima
Uram Jézus Krisztus, te mondtad, hogy akiknek sokat bocsátottak meg, azok sokat fognak szeretni. Megvallom, hogy gyakran hiányzik belőlem a szeretet irántad, mert szem elől tévesztem, hogy mennyit bocsátottál meg nekem. Életemben nem telt el olyan nap, amikor ne lett volna szükségem a te megbocsátásodra és kegyelmedre. Nem telt el olyan nap az életemben, amikor nem akartál és nem tudtál megbocsátani. Köszönöm neked, hogy te vagy Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Köszönöm, hogy benned megszabadultam a halálfélelemtől, és megkaptam az örök élet ajándékát. Hatalmas nevedben. Ámen.
 
Új teremtés ima
Teremtő Isten, köszönöm, hogy Krisztusban új teremtés vagyok. A régi elmúlt, az új itt van. A bűnöm eltűnt, és igazzá lettem. Gyengeségem eltűnt, és a te erődet kaptam. Szégyenem elmúlt, és a te örömödet kaptam. A láncaim eltűntek, és a szívem szabaddá lett! Nagy irgalmasságodban újjászülettem egy élő reménységbe Jézus feltámadása által a halálból. Engedd, hogy szájam tele legyen dicsérettel neked. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Osztatlan szív ima
Uram, Sziklám és Megváltóm, köszönöm, hogy te vagy az én erőm és énekem, örömmel töltöd el szívemet. Örülök a te megbocsátásodnak és a kegyelemnek, amelyet egész életemben mutattál nekem. Kérlek, újítsd meg szívemet és elmémet. Adj nekem osztatlan szívet, és helyezz új lelket belém. Távolítsd el kőszívemet, és adj nekem húsból való szívet. Segíts, hogy Szentlelked erőt adó munkája által, aki bennem él, utánozhassalak téged. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Segíts nekem megbocsátani ima
Királyok Királya, Urak Ura, köszönöm, hogy meghallgatod és meghallgatod imáimat. Azt mondtad, hogy amikor imádkozom, ha bármi bajom van valakivel, bocsássak meg neki, hogy megbocsásd bűneimet és meghallgasd imámat. Uram, bocsásd meg bűneimet, és segíts megbocsátani azoknak, akik vétkeztek ellenem. Tudatosítsd bennem a megbocsátás hiányát, ami a szívemben van, és add meg nekem a megbocsátáshoz szükséges erőt. Növeld hitemet, hogy másoknak is szabadon megbocsáthassak, ahogyan te nekem is megbocsátottál. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Az adósságom kiegyenlített ima
Örökkévaló Atyám, bocsásd meg nekem a fájdalmat, amit másoknak okoztam. Az adósságomat Jézus drága vére teljes egészében kifizette. A bűn átka többé nem tart rajtam fogva. Akit a Fiú szabaddá tesz, az valóban szabad. Segíts, hogy ebben a szabadságban éljek. Ahogy nekem is megbocsátottál, segíts nekem is megbocsátani másoknak. Legyek kegyelmes, mert te is kegyelmes voltál hozzám. Legyek könyörületes másokkal, ahogy te könyörületes voltál velem. Engedd, hogy úgy szeressek másokat, ahogy te szerettél engem. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Egyedül a kegyelem ima
Uram, Jézus Krisztus, köszönöm, hogy bár elkóboroltam tőled, te mégis üldöztél engem. Elhagytad a mennyei gazdagságot, hogy engem megkeress. Megfizetted azt az árat, amit bűnöm megérdemelt. A te véred által van megváltásom és üdvösségem. Meghaltál helyettem, és én megkapom a te igazságodat. Feltámadásodban új életet kapok, kegyelemből és csakis kegyelemből. Ébreszd fel alvó lelkemet. Ragyogtasd be szívembe szereteted fényét. Segíts, hogy futásomat beléd vetett hitemmel fussam. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Könyörtelen szeretet ima
Csodálatos Isten, te tele vagy hatalommal és dicsőséggel, mégis közeledhetek hozzád megbocsátásod és kegyelmed miatt. Te vagy az, aki az egeket tartod és a csillagoknak parancsolsz, mégis leérsz hozzám, hogy megáldj kérlelhetetlen szereteteddel. Köszönöm, hogy ígéreted gyermeke vagyok, hogy szeretsz engem, hogy örökkévaló jóságodban részesültem, és hogy Jézus áldozati vére által megbocsátást kaptam. Te a tragédiát győzelemmé, a fájdalmat dicséretté változtatod. Örvendezem gyengéd irgalmasságodban. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Az irgalom mélységei ima
Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy mindig jó vagy hozzám. Mindig az én érdekemben cselekszel. Bocsánatot kérek azokért az időkért, amikor tévútra tévedtem, megfeledkeztem kegyelmedről, és a világ múló örömeinek hajszoltam. Emlékeztess engem újra irgalmasságod mélységére. Halálod legyőzte bűneimet. Utat teremtettél számomra, hogy újra befogadhassalak családodba, amikor elkóboroltam. Töltsd meg szívemet szereteteddel, és töltsd meg szememet dicsőségeddel, hogy örömteli engedelmességben élhessek neked. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 
Határtalan könyörület ima
Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy könyörületednek és irgalmasságodnak nincsenek határai. Térden állva, bűnbánattal jövök hozzád, megvallom bűneimet, és bízom abban, hogy megbocsátasz. Mutasd meg nekem még egyszer irgalmasságodat Uram, és tölts el szereteteddel. Szereteted felülmúlja a tudást. Szereteted enyhíti a félelmet. A te szereteted átalakítja a szívemet. Hiszem, hogy szabadon megbocsátasz és túláradsz irgalmasságodból. Hiszem, hogy meghallgatsz engem, nem a cselekedeteim miatt, hanem a te kegyelmed miatt. Növeld a beléd vetett hitemet, Uram, hogy életem a te dicsőségedet tükrözze mások előtt. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn